Щастливеца - Стара част
Велико Търново
Щастливеца - Mall Galleria
Стара Загора
Щастливеца - бул. "Витоша"
София
Щастливеца - Сан Стефано Плаза
София

Европроекти

Подобряване адаптивността на заетите лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности

На 08.03.2018 г. Вимар ООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.021-0152 – "Подобряване адаптивността на заетите лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности", финансиран по процедура "Обучения за заети лица" – BG05M9OP001-1.021, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната цел на проекта е да повиши способността на заетите лица във "Вимар" ООД и "Винтидж Рест" ООД да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

С изпълнението на проекта се цели да се повиши квалификацията на заетите лица, производителността на труда им и да създаде условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.Чрез проекта ще се подобри адаптивността на работната сила на "Вимар" ООД и "Винтидж Рест" ООД, както и тяхната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на ОПРЧР.

Постигането на заложените цели и резултати по проекта ще се извърши чрез изпълнение на следните дейности:

1. Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация на заетите лица във "Вимар" ООД и "Винтидж Рест" ООД.

2. Обучение за придобиване на ключови компетенции 2 на заетите лица във "Вимар" и "Винтидж Рест".

Проектът се реализира в град Велико Търново и град София. Крайният срок за изпълнението му е 09.04.2019 г.

Начална дата: 08.03.2018 г.
Крайна дата: 09.04.2019 г.


свали документи »