Щастливеца - Сити Център "Полтава"
Велико Търново
Щастливеца - Стара част
Велико Търново
Щастливеца - Mall Galleria
Стара Загора
Щастливеца - бул. "Витоша"
София
Щастливеца - Сан Стефано Плаза
София

Европроекти

Нова възможност за нови работни места във „Вимар“ ООД

Документи за участие в процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Избор на доставчик на оборудване по проект "Нова възможност за нови работни места във "Вимар" ООД по процедура "Ново работно място 2015г." Средствата са осигурени с безвъзмездна финансова помощ от процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-1.003 "Ново работно място 2015г." финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., проект BG05М9OP001-1.003-0038-C01/15.08.2016 "Нова възможност за нови работни места във "Вимар" ООД."

Информация за проекта
Проект и главна цел: НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ "ВИМАР" ООД за създаване на устойчиви работни места за безработни/неактивни лица и подобряване на тяхната квалификация чрез предоставяне на професионално израстване посредством обучения по професионална квалификация, което ще доведе до интегрирането на уязвимите групи на пазара на труда. Настоящият проект е насочен изцяло към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, посредством инвестиране в човешки капитал.

Обща стойност: 158 350.31 лв., от които 134 597.76 лв. европейско и 23 752.55 лв. национално съфинансиране


свали документи »